رویداد های در حال برگزاری


Error!
Success!

رویداد های برگزار شده


Error!
Success!
https://opensnowa.com/storage/photos/1/events/entekhabsho.jpg

رویداد بزرگ ایده‌پردازی “انتخاب شو1” در محل اسنواتک و با حضور برخی معاونین و مدیران ارشد گروه صنعتی انتخاب برگزار شد.